Co to jest Audyt RODO

Co to jest Audyt RODO

Co to jest Audyt RODO

Audyt Bezpieczeństwa Danych Osobowych, to usługa, która skierowana jest do osób pragnących zyskać pewność, że w ich przedsiębiorstwie zostały spełnione wszelkie wymogi nałożone przez Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Niedostosowanie procedur do aktualnych przepisów prawnych to realne ryzyko otrzymania wysokiej kary finansowej.

 

 

Kto podlega pod zapisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych?


 

Prowadzisz niewielką firmę i jesteś przekonany, że zapisy RODO Cię nie obowiązują? Niestety, ale jesteś w błędzie. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych obejmuje swoimi zapisami każdego przedsiębiorcę, który prowadzi swoją działalność gospodarczą na terenie Unii Europejskiej. Nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia forma prawna zarejestrowanego przedsiębiorstwa. Restrykcyjne wymagania w takim samym stopniu dotyczą jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółek.

 

 

Audyt Bezpieczeństwa Danych Osobowych – co to takiego?


 

Audyt zgodności z RODO to usługa, dzięki której poznasz słabe strony procedur związanych z ochroną danych osób fizycznych, które funkcjonują w Twoim przedsiębiorstwie. Nasi doświadczeni audytorzy posiadający specjalistyczne uprawnienia (m.in. Certyfikat Audytora Wiodącego ISO 27001 z akredytacją IRCA) dokładnie ocenią zgodność Twojej organizacji z przepisami prawa.

 

Szczegółowa analiza obejmuje skrupulatną weryfikację istniejącej dokumentacji oraz zawartych umów, identyfikację procesów związanych z przetwarzaniem danych osób fizycznych, ocenę poziomu zabezpieczenia infrastruktury informatycznej wykorzystywanej w przedsiębiorstwie, a także sprawdzenie tego, czy obszar przetwarzania danych osobowych został zabezpieczony w sposób prawidłowy. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo posiada stronę internetową, audytorzy dokładnie zweryfikują również jej zabezpieczenie.

 

Po skończonym audycie przedstawimy dokładny raport, z którego dowiesz się, jakie aspekty związane z procedurami ochrony danych osób fizycznych w Twojej firmie są niezgodne z zapisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Przygotowany raport będzie uwzględniał analizę ryzyka.

 

 

Dlaczego warto zlecić Audyt RODO ekspertom?


 

Wiedzę na poziomie eksperckim zdobywa się latami. Uzyskanie przez członków naszego zespołu uprawnień (m.in. Audytora Wiodącego ISO 27001, Menedżera Bezpieczeństwa Informacji, Inspektora Ochrony Danych) jest wyrazem troski o to, aby świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie. Gwarantujemy naszym klientom bezpieczeństwo prawne. 

 

Obsługując firmy oraz podmioty Administracji Rządowej i Jednostki Samorządu Terytorialnego zdobyliśmy ogromne doświadczenie, które pozwala nam na jeszcze wydajniejszą realizację świadczonych usług.

 

Audyt RODO przeprowadzony przez naszych ekspertów będzie solidną bazą do wprowadzenia zmian w procedurach związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osób fizycznych. Zyskasz pewność, że ewentualna kontrola organu nadzorczego zakończy się pozytywnym wynikiem.

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232

Przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych

Przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych

Przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych

Zadaniem Inspektora Ochrony Danych jest czuwanie nad przestrzeganiem przepisów zawartych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych. Administrator Danych może wyznaczyć na IOD swojego pracownika lub może też skorzystać z outsourcingu funkcji IOD. Ta druga możliwość zyskuje coraz większe uznanie wśród przedsiębiorców z różnych branż.

 

 

 

Kto może zostać Inspektorem Ochrony Danych w Twoim przedsiębiorstwie?


 

Chcąc dowiedzieć się, czy na Twojej organizacji spoczywa obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych, trzeba sięgnąć do przepisów zawartych w RODO. Rozporządzenie wskazuje trzy przypadki, w których powołanie osoby na takie stanowisko jest obligatoryjne. Wśród podmiotów, które podlegają takiemu obowiązkowi, wyróżnić można m.in. podmioty publiczne (z wyjątkami), a także podmioty gospodarcze przetwarzające na dużą skalę dane osób fizycznych. Obowiązek powołania IOD ma również taka organizacja, która prowadzi regularny monitoring osób lub ich zachowań.

 

Efektywnym sposobem na zapełnienie wakatu IOD jest outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych. Taką usługę świadczymy na terenie całego kraju. Pamiętaj, że jest to niezwykle odpowiedzialna funkcja, a osoba, która się jej podejmuje, bierze na siebie ogromny zakres obowiązków. Możesz oczywiście wyznaczyć IOD spośród swoich pracowników, jednak wówczas musisz się liczyć z dodatkowymi kosztami, związanymi z przeszkoleniem takiej osoby.

 

 

 

W jaki sposób przebiega przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych?


 

Przejmując funkcję Inspektora Ochrony Danych, nasi eksperci biorą na siebie szereg obowiązków, które wynikają z zapisów zawartych w RODO. Zobowiązujemy się do tego, że dokonamy szczegółowego przeglądu rejestrów, umów zawartych z firmami, z którymi współpracuje Twoja organizacja, polityki bezpieczeństwa oraz polityki prywatności, a także przyjrzymy się przeprowadzonym wcześniej analizom ryzyka.

 

Realizacja polityki bezpieczeństwa zgodnej z zapisami rozporządzenia jest naszym głównym zadaniem, które będziemy realizować w Twojej organizacji. Będziemy prowadzić nieustanny monitoring zgodności wdrażanych procedur z RODO. Zajmiemy się również przygotowaniem zaleceń związanych z polityką bezpieczeństwa danych. Przeprowadzimy szkolenia dla pracowników Twojej organizacji. Ich zakres będzie dostosowany do funkcji, jakie pełnią konkretne osoby. 

 

Nasz ekspert IOD będzie także współpracował z działem IT Twojej organizacji, aby doprowadzić do stworzenia procedur na wypadek incydentów bezpieczeństwa. Będzie on także odpowiedzialny za kontakt z organem nadzorczym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osób fizycznych.

 

 

Dlaczego funkcję IOD warto powierzyć ekspertom?


 

Wiedza oraz doświadczenie to dwa elementy, które są podstawą rzetelnego wykonywania obowiązków. Osoba pełniąca funkcję IOD powinna doskonale znać przepisy RODO. Niezbędne są nieustanne szkolenia i podnoszenie kompetencji. Gdy na IOD wyznaczysz pracownika swojej organizacji, musisz liczyć się z ciągłymi kosztami szkoleń. Outsourcing funkcji IOD pozwala na realne odciążenie budżetu. Nasi eksperci posiadają certyfikaty gwarantujące wysoki poziom kompetencji. Uczestniczą w szkoleniach, a także w konferencjach naukowych, które są organizowane na uczelniach wyższych w całym kraju. 

 

Powierzając nam funkcję UOD masz pewność, że Twoja organizacja spełni wszelkie wymogi formalne nałożone przez RODO.

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232

Powołanie funkcji Inspektora Ochrony Danych

Powołanie funkcji Inspektora Ochrony Danych

Powołanie funkcji Inspektora Ochrony Danych

Przepisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nakładają w pewnych sytuacjach na Administratora Danych obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych. Pełnienie funkcję IOD można zlecić ekspertowi z zewnętrznej firmy. Z możliwości outsourcingu IOD korzysta obecnie coraz więcej podmiotów.

 

 

Kto podlega pod zapisy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych?


 

Przy określaniu podmiotów podlegających pod Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych i nie ma znaczenia wielkość organizacji czy profil jej działalności. RODO obejmuje wszystkie podmioty gospodarcze (zarówno JDG, jak i spółki), które prowadzą działalność na terenie Unii Europejskiej. Jednak nie każdy Administrator Danych ma obowiązek wyznaczania Inspektora Danych Osobowych. Konieczność taka zachodzi w przypadku:

 • podmiotów publicznych (z wyjątkiem sądów – w ograniczonym zakresie),
 • podmiotów gospodarczych, których główna działalność związana jest z przetwarzaniem danych o charakterze szczególnym, a przetwarzanie to odbywa się na dużą skalę,
 • podmiotów gospodarczych prowadzących regularny i systematyczny monitoring osób lub ich zachowań.

Na Inspektora Ochrony Danych warto wyznaczyć osobę posiadającą odpowiednie kompetencje. Osoba taka powinna mieć wiedzę z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Najlepiej będzie, gdy IOD posiada kompetencje i uprawnienia w zakresie bezpieczeństwa danych potwierdzone stosownym certyfikatem.

 

 

 

Jakie obowiązki przejmuje na siebie Inspektor Ochrony Danych?


 

W ramach świadczonej usługi, nasz ekspert przejmie obowiązki IOD, do których zaliczyć można m.in.

 • obowiązki informacyjne wynikające z RODO oraz innych przepisów w zakresie ochrony danych osób fizycznych,
 • obowiązek monitorowania przestrzegania zapisów RODO,
 • obowiązek przygotowywania analizy ryzyka,
 • obowiązek kontroli przygotowanych rejestrów,
 • obowiązek współpracy z działem IT,
 • obowiązek współpracy z organem nadzorczym,
 • obowiązek pośredniczenia w kontakcie z osobami, których dotyczą gromadzone, przechowywane i przetwarzane dane.

Współpracujemy w zakresie pełnienia funkcji IOD z organizacjami na terenie całego kraju. Przeprowadzimy szkolenia dla Twoich pracowników dostosowane do funkcji, jaką pełnią w organizacji.

 

 

 

Dlaczego outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych jest korzystny?


 

Zapis art. 37 w ust. 6 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych precyzyjnie określa, kto może pełnić w organizacji funkcję Inspektora Ochrony Danych. Na tym stanowisku może zostać zatrudniony pracownik Administratora Danych (IOD nie może być właściciel firmy). Alternatywą dla zatrudnienia pracownika jest przekazanie kompetencji IOD osobie z firmy zewnętrznej. Outsourcing jest przez przedsiębiorców wybierany coraz częściej. Pozwala na konkretne zyski. Funkcję IOD można wówczas powierzyć ekspertowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia. Nie trzeba inwestować w proces szkoleniowy własnych pracowników.

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232

Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Współpraca ze specjalistami to realne korzyści dla Twojej firmy. Wybierając doświadczonych ekspertów posiadających uprawnienia potwierdzone certyfikatami, unikniesz odpowiedzialności finansowej za niedopełnienie obowiązków, jakie nakładają na Ciebie zapisy RODO.

 

 

Kim jesteśmy?


 

INSPEKTORZYRODO.PL Sp. z o.o. – jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która uzyskała wpis do rejestru przedsiębiorców w 2018 roku. W ciągu kilku lat prowadzenia działalności nawiązaliśmy współpracę z podmiotami Administracji Rządowej oraz z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Pomagamy również firmom z różnych sektorów gospodarczych wdrażać rozwiązania zgodne z aktualnymi przepisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

 

Zakres naszego działania obejmuje w szczególności kwestie związane z ochroną danych osobowych, jak również z bezpieczeństwem informacji. Przeprowadzamy szczegółowe audyty, których celem jest analiza zagrożeń negatywnie wpływających na prawidłowość przebiegu określonych procesów w Twojej firmie.

 

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?


 

 • Przeprowadzimy audyt zgodności z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.
 • Przejmiemy funkcję Inspektora Danych Osobowych.
 • Stworzymy kompleksową dokumentację przygotowaną na podstawie zapisów zawartych w RODO.
 • Przygotujemy plan ciągłości działania – wykonamy go na podstawie szczegółowej analizy zagrożeń, które mogą mieć istotny wpływ na proces funkcjonowania organizacji.
 • Przeprowadzimy praktyczne szkolenia dla Twoich pracowników.

 

 

Dlaczego warto wybrać współpracę ze specjalistami?


 

Współpracując ze specjalistami z konkretnej dziedziny, otrzymujesz gwarancję tego, że zadania, które nam powierzysz, zostaną wykonane z należytą starannością, przy uwzględnieniu najwyższych standardów obsługi Klienta. Nasz zespół tworzą eksperci o wykształceniu kierunkowym, posiadający specjalistyczne uprawnienia. Wiedza i doświadczenie to podstawa bezpieczeństwa zadań, których się podejmujemy.

 

Nieustannie zdobywamy nową wiedzę i poszerzamy nasze kompetencje zawodowe, aby dostarczyć naszym klientom rozwiązania na najwyższym poziomie. Regularnie uczestniczymy w szkoleniach dla Inspektorów Ochrony Danych, które organizowane są przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Bierzemy również czynny udział w konferencjach naukowych organizowanych na terenie całego kraju. Do tej pory uczestniczyliśmy m.in. w wydarzeniach naukowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

Naszych pracowników cechuje wyjątkowa skrupulatność i dbałość o szczegóły. Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami z różnych branż, a także z podmiotami AR i JST.

 

 

 

Certyfikaty i uprawnienia naszych ekspertów:


 

 • uprawnienia Audytora Wiodącego ISO 27001 (akredytacja IRCA),
 • uprawnienia Menedżera Bezpieczeństwa Informacji (certyfikacja TUV Nord),
 • uprawnienia Inspektora Ochrony Danych.

 

 

Kto korzysta z naszych usług?


 

Posiadamy ogromne doświadczenie w obsłudze firm prowadzących działalność w różnych sektorach gospodarki. Współpracowaliśmy również z podmiotami Administracji Rządowej, a także z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232

Jak przebiega Audyt RODO

Jak przebiega Audyt RODO

Jak przebiega Audyt RODO

Dyrektywa RODO określa obowiązki, jakie muszą zostać wypełnione przez każdego Administratora Danych Osobowych. Niezgodność procedur w przedsiębiorstwie z RODO może skutkować nałożeniem sankcji finansowych przez organ nadzorujący, którym w tym przypadku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Kto podlega pod zapisy RODO?


 

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi swoją działalność gospodarczą w którymkolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej, podlega pod Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Do obowiązków Administratora Danych Osobowych należy m.in. obowiązki względem osób, od których pozyskuje dane (np. spełnianie obowiązku informacyjnego), zapewnienie bezpieczeństwa procesów gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, wywiązywanie się z obowiązków względem organu nadzorczego. Sposobem na to, aby sprawdzić, czy wszelkie procedury związane z ochroną danych osób fizycznych w przedsiębiorstwie są zgodnie z RODO, jest przeprowadzenie Audytu Bezpieczeństwa Danych Osobowych.

 

 

Kto przeprowadza Audyt Bezpieczeństwa Danych Osobowych?


 

Audyt Bezpieczeństwa Danych Osobowych przeprowadzany jest przez doświadczonego Audytora. W skład naszego zespołu specjalistów wchodzą osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Analizę poziomu zabezpieczenia danych osób fizycznych w Twoim przedsiębiorstwie przeprowadzi Audytor posiadający certyfikat Audytora Wiodącego ISO 27001 (akredytowany przez IRCA). Zyskujesz gwarancję, że Audytor posiada odpowiednie kompetencje do tego, aby przeprowadzić szczegółowy audyt zgodnie z najwyższymi standardami.

 

 

Jakie elementy wchodzą w skład szczegółowej analizy?


 

Nasi eksperci dokładnie przyjrzą się procedurom, jakie są wykorzystywane w Twoim przedsiębiorstwie. Sprawdzimy, jakie dane są przetwarzane przez Twoją organizację. Zweryfikujemy, czy wszystkie procesy zachodzą zgodnie z prawem. Starannie przeanalizujemy to, czy względem osób, od których Twoja organizacja pozyskuje dane osobowe w sposób prawidłowy, jest spełniany obowiązek informacyjny. 

 

Elementy, które podlegają analizie Audytora to między innymi:

 • istniejąca dokumentacja oraz umowy, jakie zostały zawarte,
 • stopień zabezpieczenia infrastruktury IT,
 • jakość zabezpieczenia obszaru przetwarzania danych osobowych, 
 • zabezpieczenie strony internetowej.

To jeszcze nie koniec naszych działań. Efektem kompleksowego Audytu Bezpieczeństwa Danych Osobowych będzie raport końcowy. Podsumujemy w nim wszelkie niezgodności z RODO, jakie uda nam się znaleźć. Ocenimy także ryzyko, jakie jest związane z dalszym przetwarzaniem danych osób fizycznych.

 

 

Dlaczego warto zdecydować się na Audyt RODO?


 

Audyt Bezpieczeństwa Danych Osobowych to najlepsze narzędzie do tego, aby sprawdzić, czy Twoja organizacja spełnia obowiązek ochrony danych osób fizycznych, który na każdego Administratora Danych nakłada RODO. Na podstawie wyników przeprowadzonego audytu dowiesz się, czy sposób, w jaki pozyskujesz, przechowujesz oraz przetwarzasz dane osób fizycznych w Twojej organizacji, jest zgodny z zapisami RODO. Taka wiedza pozwoli uchronić się przed ewentualnymi karami finansowymi nakładanymi przez PUODO.

Firma - dane rejestrowe


Inspektorzyrodo.pl Sp. z o.o.
Siedziba: 00-682 Warszawa ul. Hoża 86/410
KRS 0000739784 REGON 380718355 NIP 7010831232